Barber Shaves Customer's Head with Sword


Occurred on October 13, 2019 / Hai Duong, Vietnam

"Đây là cách mà tôi cạo tóc cho khách hàng. Với thanh kiếm này, tôi sẽ giúp khách hàng có cái đầu bóng loáng và hài lòng"

Translation: "This is how I shave the customer. With this sword, I will help the customer to have a glossy and satisfied head."