MLB season might be delayed but I’m still practicing my moves. Think I gotta shot?


MLB season might be delayed but I’m still practicing my moves. Think I gotta shot?

Credit:indythedox