Stubborn husky throws priceless tantrum when it's time for walk


Zeus the stubborn husky throws a priceless tantrum when it's time for a walk. Too funny!